Husordensregler

 

 

 

 

 

 

 

HUSORDENSREGLER

 

for

Midtre Ravnåsen Borettslag

 

Vedtatt på generalforsamlingen 24. april 2003

med endringer vedtatt på generalforsamling 18. april 2007, 17.10.2007og 26.05.2008.

 

 

Borettslagets trivselsregler

                                                                                                                                            

 

 


INNLEDNING

Borettslaget vårt utgjør et fellesskap som alle beboere hver for seg og sammen har  ansvaret for. Derfor er det nødvendig at vi innretter oss etter hverandre. Dette gjelder både mellom naboer og ulike aldersgrupper. Alle har krav på å bli tatt hensyn til. Barn og ungdom bes ta rimelig hensyn til de eldre i sin lek og fritidsaktivitet, men er også en del av fellesskapet som må ha anledning til å utfolde seg.

 

Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre, og ikke stiller større krav til andre enn til seg selv. Det gode naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og alle bidrar til å lage et godt bomiljø.

 

Leieren plikter å følge bestemmelsene i trivselsreglene og er også ansvarlig for at reglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten og tilhørende område må ikke brukes slik at det sjenerer andre.

 

Trivselsreglene skal sikre beboerne trivsel i borettslaget og er en del av borettslagets regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er ansvarlig for at trivselsreglene overholdes og står gjerne til disposisjon når ulike hensyn krysser hverandre og motsetninger oppstår.

 

 

        VÅRE 10 TRIVSELSREGLER

 

1.     VIS HENSYN

 

Ø  Demp støynivået i leiligheten og uteområdet mellom kl. 22:00 og 07:00.

 

Ø  Gi beskjed til dine naboer om fest og annet som kan medføre støy.

 

2.     UTEOMRÅDE/FASADE

 

Ø  Uteområde

Ved oppsett av gjerder, hekker og lignende må det tas hensyn til at det skal være mulig å passere mellom hagestykkene for de som bor i midtseksjonene. Oppsetting av gjerder, hekker, murer e.l., kan ikke foretas før godkjenning fra naboer med innsyn, styret og evnt. Plan- og bygningsetaten foreligger.

Ingen gjerder kan være høyere enn 90 cm.

 

Ø  Fasadeendring

som for eksempel montering av utendørs antenner, skodder eller lignende kan ikke foretas før godkjenning fra naboer med innsyn, styret og evnt. Plan- og bygningsetaten foreligger. Parabol- og større antenner kan ikke monteres på bygningsmassen. Små parabolantenner hvor tallerken ikke overstiger en diameter på 55 cm og totalt ikke veier mer enn 15 kg kan monteres på bygningsmassen når godkjent søknad foreligger. Det er kun lov til å ha en parabol/antenne pr. boenhet.

 

Ø  Oppsetting av skodder

 

Det er tillatt å sette opp skodder forutsatt at disse retningslinjene følges:

 

1.    Hver enkelt andelseier som monterer skodder vil selv måtte dekke alle kostnader ved disse.

2.    Ved montering må andelseieren skrive under på en erklæring hvor de påtar seg ansvaret for vedlikehold og ellers alt ansvar ved skoddene. Ved overføring av leilighet vil ny eier måtte ta på seg ansvaret.

Søknad om montering av skodder skal sendes styret. Berørte naboer må forelegges søknaden for uttalelse. Søknaden må inneholde opplysninger om hvem som er ansvarshavende og en beskrivelse av skoddene. Skoddene må ikke monteres før styret har godkjent søknaden. Andelseieren må selv sørge for at oppsettelse og montering skjer i henhold til Plan- og bygningsetatens regler og forskrifter.

 

Ø  Levegger

Andelseieren er selv ansvarlig for vedlikehold av borettslagets levegger. Ansvaret fordeles likt mellom begge andelseierne på begge sider av leveggen.

Andelseieren har selv ansvar for forsvarlig vedlikehold av ikke opprinnelig byggearbeider på eget uteområde/fasade. Ved manglende vedlikehold kan styret sette bort arbeidet til andre for andelseiers regning.

 

Ø  Retningslinjer for trefelling/-planting

 

Det er ikke anledning til å felle eller plante trær på borettslagets fellesområde uten godkjenning fra styret.

 

Trær kan felles og plantes i egne hager i samråd med berørte naboer. Ved uenighet skal saken fremlegges for styret som tar avgjørelsen. Andelseieren bærer selv alt ansvar og alle kostnader i forbindelse med dette. Trær, busker og lignende som er til sjenanse kan etter  begrunnet klage kreves fjernet.

 

Når det er ønsker om å felle/plante trær på borettslagets fellesområde sendes søknad til styret.

Søknaden skal være påtegnet av alle berørte parter slik at de har anledning til å komme med innvendinger før oppdraget utføres. Styret tar den endelige avgjørelsen etter at alle berørte parter har hatt anledning til å uttale seg.

Søknader som er levert før 1.november vil bli behandlet slik at oppdraget kan utføres i forbindelse med dugnaden påfølgende år. Evnt. innvendinger fra berørte parter må være levert styret innen innen 3 uker etter at vedkommende har påtegnet søknaden

Søknader som ikke er undertegnet av alle berørte parter vil ikke bli behandlet.

 

3.     KJØRING  OG PARKERING PÅ BORETTSLAGET OMRÅDE

 

Ø  Borettslaget vårt skal være et bilfritt område og bilkjøring begrenses derfor til det mest nødvendige. Slik kjøring må foregå i gangfart. Slå av motoren når bilen står stille.

 

Ø  Gjesteparkeringsplassene må ikke opptas av beboerne.

 

Ø  Brannfarlige eller eksplosive gjenstander må ikke under noen omstendighet oppbevares i garasjene.

 

Ø  Garasjene skal alltid være låst.

 

Ø  Det er tillatt å leie ut egen garasje/parkeringsplass til andre beboere i borettslaget. Oppgjør skjer direkte mellom leier og utleier. Andelseieren er økonomisk ansvarlig ovenfor borettslaget.

 

4.     DYREHOLD

 

Ø  Det er en forutsetning for dyrehold at «Erklæring om dyrehold» undertegnes og følges. Dette gjelder også for husdyr som tas i pensjon for kortere eller lengre tid.

 

5.     ANNET

 

Ø  Av hensyn til felles trivsel, avholdes det dugnad for alle beboere på borettslagets fellesområder hver vår.

 

Ø  Enhver beboer plikter å varsle styret om feil og skader på egen eiendom.

 

Ø  Andelseieren er økonomisk ansvarlig for enhver skade han/hun eller deres husstand eller den han/hun gir adgang til leiligheten måtte forårsake på borettslagets eiendom.

 

Ø  Pass på:

ü  at vannet i rør og radiatorer ikke fryser

ü  at ventilasjonen av leilighetene er tilstrekkelig

ü  at eventuelle skadedyr i huset uskadeliggjøres i forståelse med styret

ü  at husholdningsavfall og papir legges i de respektive containerne

ü  at hageavfall etc. kastes i egne containere som utplasseres hver vår og høst.

 

Det vises for øvrig til leiekontrakten som inneholder bestemmelser om leierens plikt og ansvar og det vises særlig til kontraktens bestemmelse om husleieinnbetaling og om fremleie.

 

6.   OVERLATING AV BRUK (Fremleie)

 

ü  Se borettslagets vedtekter 4-2 Overlating av bruk

 

      7.  BRANNVERNUTSTYR

 

ü  Den enkelte skal til enhver tid holde brannvernutstyret i sin leilighet i orden, og sørge for at det er montert i følge anvisninger og forskrifter. Dette omfatter løpende vedlikehold og jevnlig kontroll av funksjonsdyktighet.

 

ü  Brannslange som er montert i kjøkkenbenken er borettslaget eiendom og skal følge leiligheten. Skadet og ikke funksjonsdyktig brannvernutstyr skal straks meldes til styret.

 

ü  Det skal være montert minst en brannvarsler i hver leilighet som kan høres fra soverommene. Andelseieren plikter jevnlig å kontrollere funksjonsdyktighet og skifte batteri minst en gang pr. år.

 

8.     EGENANDELER I FORBINDELSE MED FORSIKRINGSSKADER

 

ü  Ved skader som dekkes av borettslagets forsikring betaler den respektive andelseier forsikringens egenandel, begrenset oppad til kr. 3000,-. Dette gjelder ikke såfremt skaden skyldes mangler ved bygningen eller felles ledninger og anlegg. Egenandelen dekkes da av borettslaget.

 

ü  I de tilfeller hvor både borettslagets forsikring og andeseierens private forsikring blir berørt, for samme skade, skal andelseieren ikke bli belastet for noe av borettslagets egenandel såfremt egenandelen på egen forsikring er på kr 3.000,- eller mer. Der hvor egenandelen på den private forsikring er lavere enn kr 3.000,- skal andelseieren belastes for differansen opp til kr 3.000,-.

 

9.     VEDLIKEHOLD

 

Vi bør alle være interessert i å holde vedlikeholdskostnadene så lave som mulig. Dette vil bidra til å holde husleien på et akseptabelt nivå.

 

ü  Hver enkelt beboer er ansvarlig for at feil og mangler blir meldt så tidlig som mulig. Beboere som unnlater å melde fra om skader og mangler, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for eventuelle merkostnader dette vil påføre borettslaget.

 

10.  MISLIGHOLD AV TRIVSELSREGLENE

 

Se borettslagets vedtekter pkt. 7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse

 

 

 

 

           

 


Generell erklæring om dyrehold

 

Undertegnede, som ved innflytting holder hund/katt*) eller senere går til anskaffelse av dette forplikter seg herved til å overholde følgende regler (gjelder også for beboere som har hund/ katt i pensjon for kortere eller lengre tid):

 

1.   Hunden skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

                                                                                                                                        

2.   Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for skader som min hund/katt*) påfører person eller eiendom i borettslaget, f.eks. skraper på dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på borettslagets område.

 

3.   Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold er til ulempe for naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til, hvis ikke en minnelig ordning med klagerne kan oppnås eller ulempen opphører på annen måte, å fjerne dyret fra boligen. Styret skal i slike tilfeller forsøke å mekle mellom partene.

 

Denne erklæring betraktes som en del av borettslagets husordensregler vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av disse. Forøvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamling til enhver tid finner det nødvendig å foreta.

 

 

 

 

 

Oslo, den ....................................................

 

 

....................................................................

andelseier

 

 

...................................................................

adresse

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   *) Stryk det som ikke passer

 

 

 

 

 

 

ĉ
Henrik Carelius,
21. mai 2010, 15:48
Comments